Houd de Bonifatius in Ere!
Waarom deze website?

Waarom deze website?

Waarom deze website?

Besluit om de Sint-Bonifatiuskerk aan de eredienst te onttrekken.

De StiBo, een neutrale en niet aan de parochie gelieerde stichting, verhuurt sinds 1972 de Sint-Bonifatiuskerk aan de parochie (de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden). De huur bedraagt een symbolisch bedrag van € 2 per jaar. De parochie heeft het recht van eerste koop op de kerk. In Leeuwarden heeft de parochie naast deze kerk ook de Sint-Dominicuskerk in gebruik. De bisschop van Groningen-Leeuwarden heeft alle parochies van zijn bisdom gevraagd om de in gebruik zijnde gebouwen en kerken te inventariseren en inzage te geven aangaande kosten en bezoekersaantallen. De Sint-Vitusparochie heeft ook een dergelijke inventarisatie gehouden. Dit heeft geresulteerd in het besluit van het parochiebestuur van 16 november 2023: de parochie maakt geen gebruik meer van de Sint-Bonifatiuskerk. Dit geldt dan ook voor de kerken van Wytgaard en Wergea. De enig overblijvende kerk zal in dat geval de Sint-Dominicuskerk zijn. De Sint-Bonifatiuskerk blijft, wat het parochiebestuur betreft, nog twee jaar in gebruik. Men heeft voor de Sint-Dominicus gekozen omdat het haar eigendom is en aan onderhoud minder onzekerheden en kosten zijn verbonden dan aan de Sint-Bonifatius.
De StiBo en diverse parochianen maken ernstig bezwaar tegen dit besluit.
De bisschop van Groningen-Leeuwarden dient nog goedkeuring te geven aan dit besluit. De StiBo heeft bezwaar aangetekend bij de bisschop en is in afwachting van een behandeling hieromtrent.

Argumenten om de Sint-Bonifatius als parochiekerk te blijven gebruiken.

Voor het openhouden van de Bonifatius als enige rooms-katholieke parochiekerk in Leeuwarden gelden de volgende argumenten:

  • Het is de oudste nog in gebruik zijnde rooms-katholieke parochiekerk: gebouwd door Pierre Cuypers in 1884. Hier is sprake van een rijke traditie.
  • Centraal gelegen aan de Voorstreek in de stad Leeuwarden -functionerend als stadskerk.
  • Naast de kerk ligt het pas gerenoveerde Titus Brandsma parochiecentrum met zaal- en vergaderruimten. Dit Titus Brandsma Huis wordt ook ingezet voor tal van diaconale initiatieven.
  • De kerk vormt met haar 80 meter hoge toren en kathedrale uitstraling een blikvanger voor de stad en heeft bewezen een toeristische trekpleister te zijn.
  • Vele parochianen, waaronder ook een groeiend aantal gelovigen met een migratieachtergrond, weten de kerk op zondagmorgen te vinden.
  • De kerk beschikt over een pas gerenoveerd en toonaangevend romantisch Adema-orgel en een Cavaillé-Coll koororgel. Door de prima akoestiek komen koorzang en concerten goed tot hun recht.
  • De kerk is geschikt voor zowel kleinere als grotere vieringen.
  • Vele rooms-katholieke parochiekerken in de omgeving van Leeuwarden (in Noord- en Midden-Friesland), zullen binnen afzienbare tijd helaas gesloten worden. De Sint-Bonifatius met z ‘n naastgelegen parochiecentrum kan dan meer en meer dienst doen als centrale, beeldbepalende locatie voor de Friese katholieke gemeenschap.
  • Rondom de kerk vindt de komende jaren een modernisering en vergroening plaats van het woon-en leefgebied in het kader van het project Amelandkwartier. De locatie van de Sint-Bonifatius als plaats van samenkomst wordt daardoor nog aantrekkelijker.

Financiën

Gedurende vijftig jaar huurt de parochie de kerk van de StiBo. Al die jaren heeft de StiBo de kerk onderhoud en tal van restauraties uitgevoerd. Deze kwamen niet ten laste van de parochie.
De komende jaren dient de kerk opnieuw een groot aantal restauraties te ondergaan: daken, goten, toren en glas-in-loodramen. Opnieuw zal de StiBo zich er voor inzetten deze restauraties te realiseren.
Hiermee heeft de parochie heeft wel de lusten maar niet de lasten van de kerk. Zij behoeft alleen de variabele kosten te dragen, zoals energiekosten en klein onderhoud.
Daardoor is de Sint-Bonifatius voor de parochie zeker goedkoper dan het door de parochie in gebruik houden van de Sint-Dominicuskerk.
De parochie twijfelt of de StiBo bij machte zal zijn de komende jaren de voor de restauraties benodigde investeringen op te brengen.
Met hulp van donateurs, overheden en fondsen ziet de StiBo goede mogelijkheden de kerk als sieraad voor de stad te behouden en de parochie in staat te stellen het gebouw te gebruiken waarvoor het is bedoeld: plaats van eredienst.